Now that the firebreak lockdown has ended, Llyn Brenig has reopened for visitors who live in Wales. Our neighbours across the border in England are bound to their own lockdown restrictions and we look forward to welcoming them back when we’re able to.

 

Nawr bod y cyfnod atal byr wedi dod i ben, mae Llyn Brenig wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru. Mae ein cymdogion dros y ffin yn Lloegr yn rhwym i'w cyfyngiadau cloi eu hunain ac edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ôl yn fuan.

 

 

YMWELD Â LLYN BRENIG YN DDIOGEL

Mae'n braf cael cyhoeddi y bydd Llyn Brenig yn dechrau agor yn raddol bach o ddydd Gwener 19 Mehefin ymlaen.

Yn ystod y cyfnod cyntaf, byddwn ni'n croesawu ymwelwyr o'n cymunedau lleol, a bydd hyn yn cynnwys ailagor ein meysydd parcio, y ganolfan ymwelwyr, ac i bysgotwyr o'r lan. Bydd y safle ar agor rhwng 9am a 5pm, 7 diwrnod yr wythnos.

 

Diogelwch ein staff a'n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth bob tro, felly cofiwch ddilyn yr holl gyfarwyddiadau, gan gynnwys y system unffordd o gwmpas y ganolfan ymwelwyr, dulliau talu digyffwrdd, gorsafoedd diheintio dwylo a chadw 2m draw wrth ymwelwyr eraill (tua lled adenydd 2 Walch y Pysgod mawr!)

 

Gallwch drefnu amser i ddod i bysgota o'r lan ar lein YMA ffonio 01490 389 227 i wneud taliad neu talu gyda arian parod yn y peiriant sydd yn y maes parcio pysgota. Mae hefyd yna le talu â sgrin yn y cyntedd, ond gofynnwn eich bod yn gwneud taliadau digyffwrdd lle bo modd.

Dylech nodi y bydd angen arian mân arnoch ar gyfer y peiriant parcio (£2.50) a'r peiriant diodydd poeth (£2.00).

Ar hyn o bryd ni fydd ein toiledau ar agor.

Edrychwn ymlaen at gyhoeddi'r camau nesaf yn y broses o ailagor dros yr wythnosau nesaf.

Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth.

Ymweld â Llyn Brenig yn Ddiogel:

  • Dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ar deithio'n lleol
  • Cadwch 2m draw wrth ymwelwyr eraill
  • Dilynwch y system unffordd yn y Ganolfan Ymwelwyr
  • Defnyddiwch ddulliau talu digyffwrdd lle bo modd
  • Talwch ar lein am bysgota o'r lan
  • Ewch â'ch sbwriel adre - peidiwch â gadael dim ond eich diolch
  • Mwynhewch eich ymweliad